Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Διευκρινίσεις για τα όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

Διευκρινίσεις για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου και την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης έδωσε σήμερα Τετάρτη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, με τον Ν. 3865/2010 αυξάνονται εντός τριετίας τα κατά περίπτωση ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, ενώ εξισώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 οι άνδρες και οι γυναίκες, που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες προσωπικής-οικογενειακής κατάστασης, ως προς τις προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.

Ακόμη, καθιερώνεται ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.3865/2010) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια για τη συνταξιοδότησή τους, όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους και θεσπίζεται για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου η δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου με εξαγορά χρόνου για κάθε παιδί, που χρησιμεύει για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του υπαλλήλου καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απαριθμεί τις εξαιρέσεις στις ανωτέρω διατάξεις και προσδιορίζει ποιοι υπάλληλοι θα συνταξιοδοτηθούν με λιγότερα χρόνια εργασίας. Έτσι, προβλέπεται ρητά ότι για τους υπαλλήλους που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010 (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι) δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν.3865/2010. Για τον υπάλληλο που θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ανωτέρω ημεροχρονολογία εξακολουθούν να ισχύουν, όποτε και αν αποχωρήσει από την υπηρεσία (ακόμα και μετά την 1-1-2015, έτος που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης) όλες οι κατά περίπτωση εναλλακτικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τα κατά περίπτωση όρια ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που ίσχυαν, πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο.

Οι διατάξεις του νόμου Ν.3865/2010 ουσιαστικά δεν έχουν πρακτική εφαρμογή για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε εξακολουθούν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Προκειμένου για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι επί πλέον «ειδικές» προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συνταξιοδότησή τους (30 έτη υπηρεσίας και 55 ετών ή 30 έτη υπηρεσίας και 60 ετών για όσους έχουν διορισθεί πριν ή μετά την 1-1-1983 αντίστοιχα) εξακολουθούν να ισχύουν για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου) μέχρι την 31-12-2010 ενώ παύουν να ισχύουν για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο πλαίσιο της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών παρέχεται η δυνατότητα και στους άνδρες υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, έχοντας κατά το χρόνο της θεμελίωσης ανήλικο παιδί να συνταξιοδοτούνται με το ίδιο ηλικιακό όριο που ισχύει και για τις γυναίκες υπαλλήλους μητέρες ανηλίκων παιδιών.

Έτσι και για τους άνδρες και για τις γυναίκες υπαλλήλους που συμπληρώνουν 25ετή συντάξιμη υπηρεσία ή 25ετή ασφάλιση κατά περίπτωση το 2011 και κατά τον «κρίσιμο» αυτό χρόνο έχουν ανήλικο παιδί, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με την συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τους, ενώ για όσους συμπληρώνουν την ως άνω 25ετία το 2012, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Για όσους θα συμπληρώσουν την 25ετία από 01-01-2013 και μετά, σταματά πλέον η ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική μεταχείριση των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων με ανήλικα παιδιά, σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους και ορίζεται το 65ο έτος της ηλικίας ως ενιαίο όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση

Ακόμη, για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. Ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί, σε 2 επί πλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε 2 έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος.

Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν αφορά υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την 21-07-2010 αφού στο άρθρο 1του Ν.3865/2010 που αναφέρεται στην έκταση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.

Ελλαδογραφία - Μ.Θεοδωράκης -- Ν.Γκάτσου - Μ.Χατζηδάκι

Ελλαδογραφία

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Πρώτη εκτέλεση: Μίκης Θεοδωράκης
Τω καιρώ εκείνο ο ακμαιότερος κλάδος της πελασγικής δρυός
εκάλυπτε τρεις οικισμούς πέριξ του μυστηριώδους Βράχου της Ακροπόλεως.
Αλλά μετά τα δραματικά γεγονότα της Μεσοποταμίας, τα οποία οδήγησαν
εις την έξωσιν των πρωτοπλάστων εκ της κοιλάδος του Τίγρεως και
προεκάλεσαν σύγχυσιν εις τας φρένας των ανθρώπων, οι οικισμοί
των Αθηνών ήρχισαν να πληθύνονται παραλόγως.
Αποτέλεσμα υπήρξεν η αλματώδης επέκτασις της πόλεως και η δημιουργία
του λεγομένου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς
εμεγαλούργησε και περιεβλήθη την αίγλην της αιωνιότητος.

Επίσκοποι και προεστοί
κατακτητές και στρατηλάτες
επαναστάτες και αστοί
της ιστορίας οι πελάτες.

Αλλά οι αρχαίοι Θεοί, εν τη μερίμνη των δια τα υπόλοιπα πελασγικά
φύλα, απεφάσισαν την βαθμιαία κατάρρευσιν των Αθηνών ως ηγέτιδος
πόλεως και την απαλλαγήν του Ελληνισμού, ως εθνικού πλέον συνόλου,
εκ των κινδύνων του συγκεντρωτισμού. Κατά τους επόμενους μακρούς αιώνας
κατεβλήθησαν αρκεταί προσπάθειαι δια την αναβίωσιν του παλαιού άστεως,
αλλ' αύται απέβησαν άκαρποι. Ευτυχώς δε, διότι κατά την νεωτέραν και σκληροτέραν δοκιμασίαν
του γένους, η εκ νέου κυριαρχία των Αθηνών θα απεδυνάμωνε τας
κορυφάς και τας πεδιάδας της πελασγικής γης,
αι οποίαι διεμόρφωσαν την οριστικήν φυσιογνωμίαν της φυλής και κατηύγασαν
δι' ανεσπέρου φωτός τους ομιχλώδεις ορίζοντας της
περιδεούς ανθρωπότητος.

Στο Σούλι και στην Αλαμάνα
κάναμε φως τη συμφορά
θα μας θυμούνται τάχα μάνα
καμμιά φορά;

Ματαία ελπίς. Ουδείς τους ενεθυμήθη ως ζώσας αιωνιότητας,
ουδείς τους κατενόησεν εις τας πραγματικάς των διαστάσεις. Και αι
Αθήναι, καταστάσαι πρωτεύουσα νεοπαγούς κράτους, ήρχισαν να
προετοιμάζονται δια την εκ νέου απορρόφησιν της ικμάδος του έθνους.
Αλλά η προγονική κληρονομία δεν είχεν εξ ολοκλήρου σπαταληθή και
οι μεταγενέστεροι αδελφοί του μικρού Χορμόπουλου, εκ των Ηπειρωτικών
ορέων και εξ όλων των στενωπών της αθανάτου πατρίδος, διέπλευσαν την
Αχερουσίαν της μοίρας των με την γαλήνην του μαρτυρίου και της θυσίας.
Και τα βαρβαρικά έθνη ηπόρησαν και κατ' ιδίαν εκάγχασαν- ακριβώς όπως
αι Αθήναι.

Χτυπάτε της οργής προφήτες
καμπάνα στην Καισιαριανή
νά 'ρθουν απόψε οι Διστομίτες
νά 'ρθουν κι οι Καλαβρυτινοί
με σπαραγμό κι απελπισία
για τη χαμένη τους θυσία.

Άραγε είναι αληθές ότι η θυσία των απέβη επί ματαίω;
Ουδείς δύναται να αποφανθή μετά βεβαιότητος και ουδείς δύναται να
προεξοφλήση το μέλλον διότι η ιστορία των ανθρώπων είμαι μία
συνεχής παλινδρόμησις. Αλλά με την διαρκώς ογκούμενην υπερτροφίαν της
Αττικής αι προοπτικαί διαγράφονται σκοτειναί. Οι αρχαίοι Θεοί δεν
υπάρχουν πλέον δια να δώσουν την λύσιν, και ούτω, θάττον η βράδιον,
αι Αθήναι θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν δια
παντός την Ελληνικήν αρετήν, ως ο Κρόνος εις το απώτατον παρελθόν
κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα ή ως ο Ήλιος εις το απώτατον μέλλον θα
συγκεντρώσει εις τας αγκάλας του τους πλανήτας του
και θα καταβροχθίσει αυτούς!
Γένοιτο! και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Πότε θ' ανθίσουνε τούτοι οι τόποι;
Πότε θα 'ρθούνε κανούργιοι ανθρώποι
να συνοδεύσουνε την βλακεία
στην τελευταία της κατοικία;

Στον «πάγο» η χώρα με τσουχτερό κρύο, παγετό και χιόνια

Τσουχτερό κρύο επικρατεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, την ώρα που πολλές περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά.

Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις βορειότερες περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Τσουχτερό κρύο επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να δείχνει από -5 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, με βελτίωση από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα νησιά των Κυκλάδων και την Κρήτη.

Για αύριο, Πέμπτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Ιόνιο 8-9 μποφόρ. Στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μικρή άνοδο, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί και πάλι παγετός.

Σύσκεψη με το ΥΠΕΣ ζητούν οι πρυτανικές αρχές για την κατάληψη στη Νομική

Είμαστε κράτος?

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών ζητούμε την εκκένωση του κτηρίου της Νομικής σήμερα κιόλας, δήλωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης και έκανε λόγο για κατάχρηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Ο κ. Πελεγρίνης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάλεσε τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, την υφυπουργό Άννα Νταλάρα, το δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάνη Σγουρό σε σύσκεψη στο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε μεταναστευτικό.

Παίρνοντας το λόγο ο αντιπρύτανης επανέλαβε ότι η μετάθεση ευθυνών από την πολιτεία στο Πανεπιστήμιο «απλά διευκολύνει τη μη λύση του προβλήματος»

EYΣΗΜΑ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Κάτι κακό έχει στο μυαλό της .!!

H καγκελάριος της Γερμανίας κυρία Αγκελα Μέρκελ εξήρε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα και ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης...


«Εχω πλήρη συνείδηση ότι ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης και της ΕΕ έπρεπε να πάρουν σκληρά μέτρα προσαρμογής - είτε στην Ελλάδα όπου παρακολουθούμε με μεγάλο σεβασμό τι έχει δρομολογήσει η ελληνική κυβέρνηση, είτε σε άλλες χώρες στις οποίες έχουν γίνει πάρα πολλά», είπε η κ. Μέρκελ στη ομιλία της, κατά την ετήσια δεξίωση για το διπλωματικό σώμα στο Βερολίνο.

«Το ευρώ για μας δεν είναι ένα απλά ένα νόμισμα», διαβεβαίωσε η κ. Μέρκελ τους ξένους διπλωμάτες στο όνομα και του συνόλου της γερμανικής κυβέρνησης. «Είναι ένα σημαντικό νόμισμα, διεθνώς αναγνωρισμένο, ενώ έχει καταστεί και ένα ισχυρό σύμβολο της ευρωπαϊκής ενοποίησης», πρόσθεσε η καγκελάριος. Δεσμεύτηκε δε για την υπεράσπιση του ευρώ «και μάλιστα με τρόπο ώστε "μέτρο" να είναι ο ισχυρότερος στην Ευρωζώνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η σταθερότητα». Κατά την κ. Μέρκελ «μόνον έτσι μπορεί γίνει ισχυρό το ευρώ».

Η καγκελάριος σημείωσε ότι η ΕΕ πρέπει να αντλήσει τα διδάγματα από τη διεθνή οικονομική και δημοσιονομική κρίση που ανέδειξε και «τις δικές μας αδυναμίες». Οπως είπε, «πρωτίστως πρέπει να τηρηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
στο οποίο έχουμε δεσμευτεί προ πολλού, ενώ στο μεταξύ έχει γίνει αυστηρότερο». Κατά την κ. Μέρκελ απαιτείται μία «στενότερα συντονισμένη οικονομική πολιτική, κυρίως στην Ευρωζώνη», καθώς επίσης και «μηχανισμοί κρίσης που επικουρικά θα βοηθούν όσους αναλαμβάνουν από μόνοι τους πρωτοβουλίες για βελτίωση της σταθερότητας και ανάπτυξης».

Τυνησία θυμίζει η Αίγυπτος με νεκρούς διαδηλωτές

απο  in.gr


Κάιρο, Αίγυπτος
Μπροστά στο ενδεχόμενο περιόδου πολιτικής αστάθειας βρίσκεται η Αίγυπτος με την αντιπολίτευση να κινείται δυναμικά κατά της κυβέρνησης του Χόσνι Μουμπάρακ. Δύο πολίτες και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν στο Σουέζ και το Κάιρο κατά τις βίαιες συγκρούσεις που ακολούθησαν τη διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων.

Όπως αναφέρει το Reuters στο νοσοκομείο του Σουέζ έχουν μεταφερθεί οι σοροί δύο ατόμων. Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι ο ένας πέθανε από αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των δακρυγόνων και ο δεύτερος από πέτρα που δέχτηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το προσωπικό του νοσοκομείου είχαν τραύματα από σφαίρες.

Άλλα 60 άτομα στο Σουέζ χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για τα αναπνευστικά προβλήματα από τη χρήση δακρυγόνων.

Το Reuters αναφέρει ακόμα ότι ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στο Κάιρο, σε διαδήλωση στην πλατεία Ταχρίρ. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι υπέκυψε στα τραύματα του μετά από τον ξυλοδαρμό του από τους διαδηλωτές.

Στην ίδια πλατεία έγιναν σφοδρές συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μεγάλος αριθμός πολιτών. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν δεκάδες αιμόφυρτους ανθρώπους, ενώ άλλοι είχαν πέσει αναίσθητοι στο δρόμο. Εκατοντάδες άνθρωποι φαίνεται ότι θα περάσουν τη νύχτα στην πλατεία.

Στόχος των συνθημάτων και της οργής του πλήθους ήταν ο Χόσνι Μουμπάρακ και ο γιος του Γκαμάλ που προαλείφεται για την προεδρία. «Γκαμάλ πες στον πατέρα σου ότι οι Αιγύπτιοι σε μισούν!»

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσουν τους περίπου 20.000 διαδηλωτές. Στο κέντρο του Καΐρου αναπτύχθηκαν περίπου 20.000 με 30.000 αστυνομικοί, κυρίως στη συνοικία όπου βρίσκεται το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έχουν γίνει εκατοντάδες συλλήψεις.

Την ίδια ώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι οι Αρχές μπλόκαραν την ιστοσελίδα του Twitter, αν και φαίνεται ότι η χρήση του είναι δυνατή μέσα από τις εφαρμογές που υπάρχουν και από τα SMS. Η υπηρεσία έχει αποδειχτεί ένα από τα πιο πρόσφορα μέσα ανταλλαγής πληροφοριών και οργάνωσης στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η «ημέρα οργής» όπως την αποκάλεσαν ακτιβιστές στο Διαδίκτυο συμπίπτει με την «ημέρα της αστυνομίας», εθνική αργία προς τιμήν των αιγυπτιακών δυνάμεων της τάξης.

Οι διαδηλώσεις απαγορεύονται στην Αίγυπτο εάν δεν έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως άδεια και σύμφωνα με την αντιπολίτευση δεν έχει δοθεί άδεια για τις σημερινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Κάιρο, αλλά και σε 16 ακόμα πόλεις, συνεπώς είναι πιθανό η αστυνομία να προβεί σε συλλήψεις.