Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Μαθητές και τιμωρίες: Νομοθεσία, υπέρ και κατά

Μαθητές και τιμωρίες: Νομοθεσία, υπέρ και κατά

Η συζήτηση που αφορά τις σχολικές ποινές συνήθως επικεντρώνεται στη χρησιμότητα ή όχι των κυρώσεων και ποτέ σχεδόν στο τι προκαλεί τις κυρώσεις. Εμφανίζονται έτσι στους σχολικούς χώρους οι «οπαδοί» των ποινών και οι «αρνητές» τους οι οποίοι δρομολογούν τις θεωρητικές τους αντιθέσεις στο αν πρέπει να επιβάλλονται ποινές, πότε και ποιες, χωρίς, όπως σημειώνει ο Θανάσης Γκότοβος, να αναφέρονται στη γέννηση και τη «βιογραφία» του μαθητικού παραπτώματος το οποίο «ελκύει» την ποινή.

Η παραπάνω λογική, ενώ για τους «οπαδούς» των ποινών παραπέμπει στην αυταρχικότητα, για τους «αρνητές» τους, κοντολογίς για εκείνους που «καταργούν» τις ποινές, κλείνοντας τα μάτια στο πλαίσιο που λιπαίνει το έδαφος των μαθητικών παραπτωμάτων , γρήγορα οδηγείται σε αδιέξοδο και πολλές φορές στην «κάθετη» αναθεώρηση της προηγούμενης στάσης τους. Μια αντίπαλη πρόταση στη λειτουργία του σχολικού ποινολογίου δεν μπορεί να αντιπαραθέτει στον όποιο θεσμοθετημένο αυταρχισμό μια ηθικιστική λογική που μοιάζει με την «ελεημοσύνη στην επαιτεία που ησυχάζει την ψυχή χωρίς η ζητιανιά να εξαλείφεται». Ο μαθητής δεν έχει ανάγκη ούτε από την αυστηρότητα ούτε από την ανεκτικότητα του εκπαιδευτικού. Αυτό που χρειάζεται είναι η ουσιαστική συμμετοχή του σε μια διαδικασία που θα δρομολογεί τους όρους θέσπισης και τήρησης των κανόνων της σχολικής ζωής που θα εξασφαλίζουν δικαιώματα και καθήκοντα σε όλους.
Κυρώσεις - Τι προβλέπει η νομοθεσία

Π.Δ. 104/79 Αρ. 26
1. Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη εντός και εκτός του σχολείου διά πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγήν αυτών.

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των καθ΄ έκαστον σχολικόν έτος εις το Γυμνάσιον ή Λύκειον φοιτώντων μαθητών και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολική ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι΄ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται διά σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 104/79 Αρ. 27
1. Διά πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την έννοιαν της 3 του Αρ. 26

του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις:

α) παρατηρήσεις, β) επίπληξης, γ) ωριαία απομάκρυνσης εκ του διδασκομένου μαθήματος, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Π.Δ. 104/79 Αρ. 28
1. Τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν:

α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών μόνον τας υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄ κυρώσεις β) Ο Διευθυντής του σχολείου τας υπό στοιχ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ κυρώσεις γ) Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Διευθυντού του σχολείου, ως προέδρου και των διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ως μελών τας υπό στοιχ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ κυρώσεις. δ) Την υπό στοιχ. στ΄ κύρωσιν δύναται να επιβάλη μόνον η ολομέλεια του συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου.

Γ2/4094/23.9.86 ΥΠΕΠΘ Αρ.

5 4. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου. Γ2/4094/23.9.86 ΥΠΕΠΘ Αρ.

3 38. Το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σχολείο.

5. Μαθητής παραπεμπόμενος για παράπτωμα στον σύλλογο των καθηγητών, έχει δικαίωμα της απολογίας.

6. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στον σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι των μαθητών που αναφέρονται στην 4 αυτού του άρθρου. Ε3/873/31/31.12.84 ΥΠΕΠΘ Διευκρινίζουμε ότι στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών όταν συζητούνται πειθαρχικά θέματα μαθητών, οι εκπρόσωποι των μαθητών παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο λόγου και αποχωρούν κατά την ώρα της διάσκεψης και ψηφοφορίας.

2.α. Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του μαθητού, ότι ετέρα αυτού παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως ελαφροτέρα των κυρώσεων μη καταχωριζομένη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου.

β. Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον επιβολής κυρώσεων του σχολείου, εφ΄ όσον κρίνει τούτο επιβεβλημένον το επιβάλλον ταύτην όργανον.

γ. Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του αρ. 27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχωρίζονται εις το βιβλίον επιβολής κυρώσεων του σχολείου, κατόπιν ενυπογράφου σημειώματος προς τον διευθυντήν του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου, καταχωριζόμεναι επίσης εις το ατομικόν δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού.

Γ/4790/31.7.69 Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ ΙΙ. Βιβλίο Επιβολής κυρώσεων Είναι κοινή διαπίστωση, πως οι πειθαρχικές κυρώσεις, που επιβάλλονται από τους μαθητές από τα αρμόδια όργανα του σχολείου, δεν αποφασίζονται πάντοτε με νόμιμες διαδικασίες.

Έτσι όχι σπάνια δε μπορούμε να ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επιβολής κυρώσεως. Η βιασύνη στη λήψη αποφάσεων, το αναπολόγητο των μαθητών, το αναιτιολόγητο των αποφάσεων και το ανορθόδοξο των πειθαρχικών διαδικασιών είναι φαινόμενα συνηθισμένα, με αποτέλεσμα τον κλονισμό της πίστεως των μαθητών στη δικαιοκρισία των καθηγητών, με τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες στις σχέσεις μαθητών- κηδεμόνων και σχολείου.

Για τον τρόπο συντάξεως των πειθαρχικών αποφάσεων βλ. ΥΠΟΔ. Νο 5. Το μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενο Ποινολόγιο καταργείται.

....................................

7 Έντυπο εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Το έντυπο αυτό (βλ. ΥΠΟΔ. Νο 8) συντάσσεται και υποβάλλεται αρμόδια, όταν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή σε μαθητή αυτεπάγγελτα από τον καθηγητή και αυτεπάγγελτα ή έπειτα από εισήγηση από τον Διευθυντή. Οι αποφάσεις για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων από το πειθαρχικό συμβούλιο του εδ. γ 1 του άρθρου 28 και τον Σύλλογο καταχωρίζονται στο ειδικό Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων.

1. Ατομικά Δελτία μαθητών (Καρτέλες)

............................

Στην πρώτη στήλη αναγράφονται: α)................. Στην ίδια στήλη προβλέπεται χώρος για την αναγραφή ηθικών αμοιβών, ποινών και άλλων σημειώσεων, όπως πότε έλαβε μέρος στις εισιτήριες ή τις πανελλήνιες εξετάσεις Λυκείου.

3. Οι αποβαλλόμενοι μαθηταί δύναται να παραμείνουν εις το σχολείον κατά τας ώρας διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι μερίμνη του Διευθυντού του σχολείου.

Γ2/5098/18.9.92 Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας......... σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: α) Επειδή κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «η παράλειψη ουσιώδους τύπου επάγεται ακυρότητα της όλης διαδικασίας και της τελικής εκτελεστής πράξεως» και «η δράση της δημόσιας διοίκησης δεν είναι νόμιμη, όταν δεν τηρούνται οι τύποι οι επιβαλλόμενοι από τους νόμους στις διοικητικές ενέργειες», παρακαλούμε κατά την επιβολή σε μαθητές των κυρώσεων (ωριαίας απομακρύνσεως ή της αποβολής από τα μαθήματα) που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για μεν τα ΤΕΛ και τις ΤΕΣ από το άρθρο 31 του Π.Δ. 294/79, για δε τα Γυμνάσια και τους λοιπούς τύπους Λυκείων από τις διατάξεις της 2γ΄ του άρθρου 28 του Π.Δ.

104/79.

Σε διαφορετική περίπτωση οι καταχωριζόμενες απουσίες θεωρούνται μη νόμιμες και δεν πρέπει να προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών ενός μαθητή κατά τον ετήσιο χαρακτηρισμό της φοίτησής του.

β) Σχετικά με τον ετήσιο χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών των σχολείων της Δ.Ε., σας πληροφορούμε ότι η σχετική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη (σχετική εγκύκλιός μας: 236.6/3/Γ2/1504/15.5.84) Γ2/3632/2.9.94 Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ ........ επισυνάπτουμε την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

2485/1.9.1994 ΝΣΚ (Γραφ. Νομ. Συμβούλου ΥΠΕΠΘ)

Ι. Γίνεται πάγια δεκτό από τη νομολογία του ΣτΕ, απορρέει άλλωστε και από της γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ότι συνεπεία του υπάρχοντος μεταξύ των διοικητικών οργάνων ιεραρχικού δεσμού κάθε ένα από αυτά, αφ΄ ενός ασκεί ιεραρχικό έλεγχο επί των υφισταμένων αυτού οργάνων, αφ΄ ετέρου δε υπόκειται εις έλεγχο εκ μέρους των προϊσταμένων του.

Ο επί των πράξεων ιεραρχικός έλεγχος απορρέει ευθέως από τις γενικές αρχές, χωρίς να υφίσταται ανάγκη νόμου που να θεσπίσει αυτόν, ασκείται δε επί των οργάνων που κατέχουν εις την ιεραρχία της διοικήσεως, βαθμίδα ανώτερη από εκείνη, την οποία, τα όργανα των οποίων οι πράξεις ελέγχονται.

ΙΙ. Ο αρχικός έλεγχος νομιμότητος επί των πράξεων των διοικητικών οργάνων αποβλέπει στην εξακρίβωση της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου και δύναται να απολήξει σε ακύρωση της πράξεως του υφισταμένου.

ΙΙΙ. Εν όψει λοιπόν των γενομένων τούτων δεκτών παρέπεται ότι την απόφαση του ΣτΔ καθηγητών του 2ου Λυκείου Ν. Σμύρνης με την οποία επιβλήθηκε ομαδική αποβολή στους μαθητές της Γ΄ τάξης δύναται να ελέγξουν ως προς τη νομιμότητα αυτής τα ιεραρχικά προϊστάμενα όργανα, ήτοι κατά σειρά ο προϊστάμενος του οικείου γραφείου Μ.Ε., και εν αρνήσει αυτού ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσεως και εν αρνήσει και τούτου ο Δ/ντής Εκπαιδεύσεως του ΥΠΕΠΘ και τελικά το ΥΠΕΠΘ.

Κατά την άσκηση δε αυτού του ελέγχου της νομιμότητας και δεδομένου ότι κρίνεται παράνομος η πράξη αυτή, πρέπει να ακυρωθεί από τον ασκούντα τον ιεραρχικό αυτό έλεγχο όργανο.

Γ2/6563/21.11.96 ΥΠΕΠΘ Δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει ομαδική αποβολή μαθητών από τα μαθήματά τους, ούτε αποβολή εκ περιτροπής. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαιδαγωγικό και όχι σύμφωνο με το πνεύμα και τους στόχους της εκπαίδευσης. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται κύρωση σε μαθητές που δεν διαπιστώθηκε η προσωπική τους ευθύνη και η παρέκκλισή τους από την «προσήκουσα διαγωγή», όπως αυτή περιγράφεται στο Π.Δ. 104/79.

Π.Δ. 104/79 Αρ.26
4. Η διαγωγή εκάστου μαθητού χαρακτηρίζεται «κοσμιωτάτη», «κοσμία», «επίμεπτη», αναλόγως των συνιστώντων αυτήν χαρακτηριστικών στοιχείων κατά τας κατωτέρω διακρίσεις:

α) «κοσμιωτάτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινός όταν ούτος τηρή απολύτως την κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν διαγωγήν. β) «κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινός όταν ούτος τηρή μεν κατά κανόνα την κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν διαγωγήν ουχί όμως άνευ παρεκκλίσεων. γ) «επίμεπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινός όταν ούτος παρεκκλίνη από την προσήκουσαν, κατά κανόνα την κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, διαγωγήν εις βαθμόν ανεπίτρεπτον, αλλ΄ η παρέκκλισις αύτη κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανορθώσεως εντός του αυτού σχολικού περιβάλλοντος.

Όταν ο μαθητής παρεκκλίνη από την προσήκουσαν, κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, διαγωγήν εις βαθμόν ώστε η παρέκκλισις αύτη να δημιουργή παιδαγωγικόν πρόβλημα υπερβαίνον τας επανορθωτικάς δυνατότητας του εις ο φοιτά σχολείου, ο μαθητής ούτος υποχρεούται εις αλλαγήν σχολικού περιβάλλοντος, ίνα εν τω πλαισίω νέων σχολικών συνθηκών τω παρασχεθή η ευχέρεια βελτιώσεως της διαγωγής του.

Π.Δ. 104/79 Αρ. 16
4. Περί των κατά το παρόν άρθρον μετεγγραφών την αποφασιστικήν αρμοδιότητα έχει ο προϊστάμενος της οικείας εκπαιδευτικής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής, εξαιρέσει των ενεργουμένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, διά τας οποίας πλην της επιλογής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου η αρμοδιότης είναι μόνον εκτελεστική.

Ε3/705/1985 Δ/γή ΥΠΕΠΘ Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, άρθρο 30 και 31 του Π.Δ. 294/79 ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και μετά τη λήξη δηλαδή το επόμενο σχολικό έτος ο μαθητής μπορεί να επανέλθει στο πρώτο σχολείο που φοιτούσε.

«Θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε» το μήνυμα Καντάφι σε υποστηρικτές του στην Τρίπολη

Μάχη για την Τρίπολη δίνει ο Καντάφι, έχοντας χάσει την ανατολική Λιβύη
Μάχη για την Τρίπολη δίνει ο Καντάφι, έχοντας χάσει την ανατολική Λιβύη

Τρίπολη, Λιβύη
Μήνυμα σε δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στην Πράσινη Πλατεία της Τρίπολης, απηύθυνε την Παρασκευή ο Λίβυος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφι. Ο Λίβυος ηγέτης, αναφερόμενος στους «εχθρούς της χώρας», δήλωσε: «Θα πολεμήσουμε αν το θέλουν».

Ο Μουαμάρ Καντάφι μίλησε στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του και τους κάλεσε «να προετοιμαστούν να υπερασπιστούν τη Λιβύη».

Σύμφωνα με εικόνες που προέβαλε απευθείας η κρατική τηλεόραση, ο Λίβυος ηγέτης δήλωσε: «Όλες οι αποθήκες όπλων θα ανοίξουν για να εξοπλιστεί ο λαός».

«Θα πολεμήσουμε αν το θέλουν. Θα πολεμήσουμε και θα τους νικήσουμε» τόνισε.

«Ετοιμαστείτε να πολεμήσετε για την Λιβύη, ετοιμαστείτε να πολεμήσετε για την αξιοπρέπεια, ετοιμαστείτε να πολεμήσετε για το πετρέλαιο» είπε ο Μ.Καντάφι.

Στέλνοντας φιλιά και υψώνοντας τη γροθιά του στον αέρα, ο Λίβυος ηγέτης είπε στους υποστηρικτές του: «Ο Μουαμάρ Καντάφι βρίσκεται ανάμεσά σας. Στέκομαι ανάμεσα στον λαό και θα πολεμήσουμε και θα τους σκοτώσουμε εάν θέλουν».

«Δείτε τη δύναμη του λαού. Αυτή είναι η δύναμη του λαού και δεν μπορείτε να την νικήσετε» πρόσθεσε.

Ο Μ.Καντάφι είπε στους υποστηρικτές του ότι «είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν».

«Είστε ελεύθεροι να χορέψετε, να τραγουδήσετε και να γιορτάσετε σε όλες τις πλατείες, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο Μουαμάρ Καντάφι είναι ένας από σας. Χορέψτε, τραγουδήστε, χαρείτε!» είπε.

Νωρίτερα, είχε στρέψει το στρατό και τους μισθοφόρους του κατά αντικυβερνητικών διαδηλωτών στην Τρίπολη, εκεί όπου φαίνεται ότι θα διαδραματιστεί η τελευταία πράξη του δράματος στη Λιβύη.

Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ αδιακρίτως κατά διαδηλωτών σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας, συγκρούσεις ξέσπασαν, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς.

Με την ανατολική Λιβύη στα χέρια των εξεγερμένων, ο Καντάφι δίνει μάχη για να κρατήσει τις δυτικές περιοχές.

Βλέποντας τον κλοιό να σφίγγει, ο Μουαμάρ Καντάφι έχει δημιουργήσει μία ζώνη άμυνας με στρατό και μισθοφόρους γύρω από την Τρίπολη.

Ο πρωτότοκος γιος του Καντάφι, Χαμίς, ηγείται μίας επίλεκτης μονάδας που έχει αναπτυχθεί γύρω από την πρωτεύουσα. Στρατός και μισθοφόροι σπέρνουν τον τρόμο στους δρόμους.

Κάτοικος της λιβυκής πρωτεύουσας υποστήριξε ότι ακόμα και ορισμένες περιοχές της Τρίπολης βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι ορισμένες περιοχές «είναι υπό τον έλεγχο των διαφωνούντων (με την κυβέρνηση), άλλες, κυρίως αυτές γύρω από το Μπαμπ αλ-Αζίζια, είναι υπό τον έλεγχο των υποστηρικτών του Καντάφι και του στρατού».

Το Μπαμπ αλ-Αζίζια είναι η περιοχή όπου διαμένει ο Λίβυος ηγέτης.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή, ο αναπληρωτής απεσταλμένος της Λιβύης στον ΟΗΕ -ο οποίος νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε αποκηρύξει το καθεστώς Καντάφι-, τόνισε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση και να επιβάλει κυρώσεις κατά του Μ.Καντάφι και άλλων Λίβυων ηγετών.

Στην φυλακή η “αχόρταγη” 40αρα που έκανε σεξ με τους φίλους της κόρης της!


Ομολόγησε τελικά την ενοχή της. Δεν μπορούσε όπως είπε να αντισταθεί στις σεξουαλικές της ορέξεις και για αυτό έκανε σεξ με τους ανήλικους φίλους της κόρης της....

Η Κάθλιν Μίλερ ομολόγησε την ενοχή της στο δικαστήριο του Σικάγου όπου οδηγήθηκε μετά την σύλληψη της για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Η 40χρονη μητέρα είχε συλληφθεί είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2010 με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων… και μάλιστα των τριών συνομηλίκων φίλων της κόρης της.

Όπως ομολόγησε η ίδια μεθούσε τα αγόρια με αλκοόλ ενώ τους προμήθευε και με μαριχουάνα και στη συνέχεια τους κακοποιούσε σεξουαλικά.

Τις ανήθικες ορέξεις της «χάλασε» η κόρη της, η οποία την «έπιασε» εν ώρα… δράσης με έναν από τους φίλους της!

Ο ίδιος στη συνέχεια πνιγμένος από «ενοχή» κοινοποίησε ένα «απολογητικό» μήνυμα στο Facebook της νεαρής κοπέλας, το οποίο είδαν οι γονείς του και ειδοποίησαν τις αρχές, όπου τελικά την συνέλαβαν.

ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


(απο ΤΑ ΝΕΑ)
Koύρεµα και στο εφάπαξ των δηµοσίων υπαλλήλων, που εκτιµάται ότιθα ανέρχεται έως και το 30%, αναµένεται να επιφέρουν τα µέτραπου θα ληφθούν για τη µείωση των ελλειµµάτων του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), όπως επιτάσσουν οι δεσµεύσεις του Μνηµονίου...


Η διοίκηση του ΤΠΔΥ, υπότο βάρος των ελλειµµάτων αυτών και των καθυστερήσεων στην έκδοση του εφάπαξ που φθάνουν τα πεντέµισι χρόνια, προχωρεί σε αναλογιστική µελέτη για τη βιωσιµότητα του Ταµείου την ώρα που καιοι εκτιµήσεις στελεχών του θεωρούν αναπόφευκτη τηµείωση τηςεφάπαξ αποζηµίωσης.

Η οικονοµική κατάσταση στο ΤΠΔΥ είναι εκρηκτική. Eνδεικτικό της κατάστασης είναι ότι µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου κόπηκαν και οι κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις σε δικαιούχους µε σοβαρά προβλήµατα υγείας.

Σήµερα εκκρεµεί η πληρωµή 37.000

αιτήσεων για εφάπαξ (χρειάζονται 1,7 δισ. ευρώ) και αυτή την περίοδο καταβάλλονται τα εφάπαξ σε όσους είχαν αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2009 και είχαν καταθέσει τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις έως τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου.

κύμα ΦΎΓΗς. Εκτόςαπό την αδυναµία καταβολής τουεφάπαξ, το ΤΠΔΥ έχει να αντιµετωπίσει και το µεγάλο κύµα φυγής στησύνταξη των δηµοσίων υπαλλήλων λόγω των ανατροπών στο Ασφαλιστικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο του 2011 υποβλήθηκαν 1.

847 αιτήσεις έναντι 1.032 στο αντίστοιχο διάστηµα το 2010,ενώ κατά το διάστηµα 1-22 Φεβρουάριου2011 έχουν υποβληθεί 1.424 αιτήσεις έναντι 897 αιτήσεων ολόκληρο τον Φεβρουάριο του 2010.

Οί ΑΡΜΟΔΊΕς ΎΠΗΡΕςίες του υπουργείου Εργασίας προτείνουν την οικονοµική ενίσχυση του Ταµείου µε καταβολή µέρους(50%) των εσόδων από τον ΛΑΦΚΑ που επιβλήθηκε στους συνταξιούχους του Δηµοσίου (µεταφράζεταισε 80 εκατ. ευρώ), την παρακράτηση 10% από τους ειδικούς λογαριασµούς των δηµοσίων υπαλλήλων, να αναλάβει το Δηµόσιο – µέσω ειδικού οµολόγου ύψους 1,2 δισ. ευρώ – τις υποχρεώσεις έναντι «χαριστικών ρυθµίσεων» που έγιναν στο παρελθόν από το κράτος,καθώς και να στηριχθούν τα έσοδα του Ταµείου και από τους µισθούς οι οποίοιχάνονται σε κάθεαπεργία. Η πρόταση προβλέπει ακόµη την υποχρεωτική υπαγωγή στο ΤΠΔΥ των απασχολουµένων µε συµβάσεις στο Δηµόσιο. Χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας την καταβολή των καθυστερούµενων εντόκωςαλλά και αποζηµιώσεις.

Ηδη θέµακαταβολήςαποζηµιώσεων σε χιλιάδες συνταξιούχους του Δηµοσίου, οι οποίοι βρίσκονται στην «ουρά» για να λάβουν το εφάπαξ τους (από το προβληµατικό Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων), θέτει στο πόρισµά του ο Συνήγορος του Πολίτη, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του. Διαπιστώνει πως η καθυστέρηση γεννά δικαιώµατα αποζηµιώσεων και έντοκης καταβολής των καθυστερούµενων.
Ενοποίηση των Μετοχικών Ταµείων

Η ενοποίηση και των τριών Μετοχικών ταµείων, Στρατού, Ναυτικού και άεροπορίας, η καθιέρωση εργοδοτικών εισφορών αντί της αποσπασµατικής χρηµατοδότησης µέσω κοινωνικού πόρου από τους εξοπλισµούς και η συνάρτηση των παροχών µε τις πραγµατικές εισφορές αποτελούν το βασικό τρίπτυχο σωτηρίας και ανάπτυξης των Μετοχικών ταµείων των στρατιωτικών και των αστυνοµικών. άυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός άµυνας κ. π. Μπεγλίτης µε αφορµή αιτιάσεις του αρµόδιου τοµεάρχη της Ν. Δ. κ. Μαργαρίτη τζίµα σχετικά µε ρυθµίσεις εξορθολογισµού και ψαλιδίσµατος ορισµένων κατηγοριών µερισµάτων.
στις 12:10
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Κοινή χρήση στο Facebook

Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οκτώ οδηγίες προς τα σχολεία για την διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος κατά μαθητών , δίνει το υπουργείο Παιδείας προς τα σχολεία με εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.

1.Θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση της προηγούμενης ακρόασης του ανήλικου και του κηδεμόνα , αφού έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση τους προ πενθημέρου όπου θα αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα της ακρόασης και θα προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας.-

2. Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι εκτελεστή διοικητική πράξη που υπόκειται στη διαδικασία έκδοσης που προβλέπεται για κάθε διοικητική πράξη. Επομένως οι Σύλλογοι Διδασκόντων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συγκεκριμένα για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων συντάσσεται πρακτικό από το γραμματέα που επικυρώνεται από τον πρότερο του Συλλόγου και στο οποίο θα πρέπει να μνημονεύονται , ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών καθώς και ό τόπος και χρόνος συνεδρίασης . Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό θα πρέπει να καταχωρίζονται οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν. Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος , η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή.

3. Θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για το συγκεκριμένο μαθητή και αναλυτική αναφορά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν πριν την υιοθέτηση της τελευταίας κατά σειρά κύρωσης.

4. Θα πρέπει να τηρείται ειδική και επαρκής αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της ποινής. Σε περίπτωση που με την ίδια απόφαση τιμωρούνται περισσότεροι του ενός μαθητή με την ίδια ποινή, η αιτιολογία θα πρέπει να διαχωρίζεται για τον κάθε μαθητή χωριστά. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος μαθητής θα ωφεληθεί από την αλλαγή αυτή.

5. Η επιβολή της κύρωσης της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να ανακοινώνεται δημόσια , ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία της επιβαλλόμενης κύρωσης και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του μαθητή.

6.Ο προϊστάμενος ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και η αρμοδιότητά του είναι μόνο εκτελεστή.

7.Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή

8. Δεν είναι νόμιμο να επιβάλλει ο Σύλλογος Διδασκόντων τη σχολική κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος σε μαθητή του οποίου η διαγωγή έχει ήδη χαρακτηρίσει ως «κοσμία» και δεν είναι επίσης νόμιμο ο αυτός Σύλλογος να επιβάλλει την ίδια κύρωση και παρεκκλίσεις του μαθητή από την αξιωμένη από το νόμο συμπεριφορά κατά το προηγούμενο σχολικό έτος