Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Να διαλυθεί το ρατσιστικό παρακράτος στον Έβρο

Θανάσης Κούρκουλας |

Τα τελευταία χρόνια στον Έβρο, λειτουργεί ένας παρακρατικός μηχανισμός, που απάγει, ξυλοκοπάει και επαναπροωθεί ανθρώπους που έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα στη γειτονική Τουρκία. Στα τέλη Γενάρη είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ με αδιάσειστα στοιχεία, βίντεο, ηχητικά, γραπτά μηνύματα και προφορικές μαρτυρίες προσφύγων που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία.


Τους ξυ­λο­κο­πούν και τους κλέ­βουν

Οι δι­κη­γό­ροι Αντώ­νης και Θο­δω­ρής Κα­ρα­γιάν­νης ασχο­λού­νται με υπο­θέ­σεις προ­σφύ­γων τα τε­λευ­ταία 4 χρό­νια. Από το κα­λο­καί­ρι του 2017, για του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις πε­ρι­πτώ­σεις, που έχουν κλη­θεί από πρό­σφυ­γες στην πε­ριο­χή προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βουν τη διεκ­πε­ραί­ω­ση των αι­τη­μά­των ασύ­λου τους, δια­θέ­τουν στοι­χεία για πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις. Έχο­ντας την ακρι­βή το­πο­θε­σία των προ­σφύ­γων, ει­δο­ποιούν τις αστυ­νο­μι­κές αρχές προ­κει­μέ­νου να τους εντο­πί­σουν για να υπο­βά­λουν αι­τή­μα­τα ασύ­λου. Στη συ­νέ­χεια και αφού η αστυ­νο­μία φτά­σει στο ση­μείο και συλ­λά­βει τους πρό­σφυ­γες, δια­κό­πτε­ται κάθε επι­κοι­νω­νία με τους δι­κη­γό­ρους και οι άν­θρω­ποι αυτοί εξα­φα­νί­ζο­νται. 

Ένα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πε­ρι­στα­τι­κό είναι αυτό του πε­ρα­σμέ­νου Οκτω­βρί­ου. Στις 21 Οκτω­βρί­ου το πρωί, οι δύο δι­κη­γό­ροι δέ­χο­νται στα κι­νη­τά τους τη­λέ­φω­να μη­νύ­μα­τα από πρό­σφυ­γες που τους ενη­με­ρώ­νουν πως έχουν πε­ρά­σει τα σύ­νο­ρα και βρί­σκο­νται σε ελ­λη­νι­κό έδα­φος. Τα γρα­πτά μη­νύ­μα­τα πε­ρι­λαμ­βά­νουν την ακρι­βή το­πο­θε­σία των προ­σφύ­γων μέσω εφαρ­μο­γής GPS, φω­το­γρα­φί­ες μπρο­στά σε ελ­λη­νι­κές πι­να­κί­δες και φω­το­γρα­φί­ες των δια­βα­τη­ρί­ων τους. Οι δι­κη­γό­ροι ξε­κι­νούν από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη για τον Έβρο και στην πο­ρεία ενη­με­ρώ­νουν τις αστυ­νο­μι­κές αρχές για να εντο­πί­σουν τους αν­θρώ­πους, ενώ στη συ­νέ­χεια δέ­χο­νται μη­νύ­μα­τα από τους πρό­σφυ­γες που βε­βαιώ­νουν πως πράγ­μα­τι η αστυ­νο­μία τούς πα­ρέ­λα­βε και έχουν με­τα­φερ­θεί στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα Νέου Χει­μω­νί­ου. Όταν οι δι­κη­γό­ροι φτά­νουν στο αστυ­νο­μι­κό τμήμα το με­ση­μέ­ρι και ανα­ζη­τούν τους εντο­λείς τους, οι αστυ­νο­μι­κοί αρ­νού­νται την ύπαρ­ξή τους και ισχυ­ρί­ζο­νται πως στο ση­μείο που τους υπέ­δει­ξαν δεν υπήρ­χε κα­νείς. Μέσω κι­νη­τού τη­λε­φώ­νου όμως οι πρό­σφυ­γες συ­νε­χί­ζουν για ώρες την επι­κοι­νω­νία με τους δι­κη­γό­ρους τους και ζη­τούν ια­τρι­κή βο­ή­θεια, καθώς στο κρα­τη­τή­ριο βρί­σκε­ται μια έγκυος γυ­ναί­κα που αι­μορ­ρα­γεί και αρ­κε­τά παι­διά. Ενώ η ώρα περ­νά­ει και οι αστυ­νο­μι­κές αρχές αρ­νού­νται την ύπαρ­ξη των προ­σφύ­γων, τα μη­νύ­μα­τα από το εσω­τε­ρι­κό του τμή­μα­τος συ­νε­χί­ζο­νται και οι δι­κη­γό­ροι ενη­με­ρώ­νο­νται ότι οι κρα­τού­με­νοι ξυ­λο­κο­πού­νται. 

Οι πρό­σφυ­γες ισχυ­ρί­ζο­νται πως βρί­σκο­νται στο κρα­τη­τή­ριο, σε δύο δω­μά­τια, 100 άτομα με­τα­ξύ των οποί­ων και 45 παι­διά. Το ίδιο βράδυ, σε νέα επι­κοι­νω­νία, πρό­σφυ­γας ενη­με­ρώ­νει τους δι­κη­γό­ρους πως οι αστυ­νο­μι­κοί τούς πήγαν φα­γη­τό και απο­λο­γή­θη­καν για τον ξυ­λο­δαρ­μό που συ­νέ­βη νω­ρί­τε­ρα! Δύο ώρες όμως μετά, με νέο γρα­πτό μή­νυ­μα, οι πρό­σφυ­γες ανα­κοι­νώ­νουν στους δι­κη­γό­ρους πως θα τους επα­να­προ­ω­θή­σουν στην Τουρ­κία και πως οι αστυ­νο­μι­κοί ήδη έχουν επα­να­προ­ω­θή­σει «20 νέους αν­θρώ­πους» που ήταν μαζί τους το πρωί. Η επι­κοι­νω­νία δια­κό­πτε­ται μέχρι το με­ση­μέ­ρι της επό­με­νης ημέ­ρας 22 Οκτω­βρί­ου, όταν ο πρό­σφυ­γας ανα­φέ­ρει πως η αστυ­νο­μία τούς με­τέ­φε­ρε από την πίσω πόρτα του αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος σε αυ­το­κί­νη­τα και ενώ οι ίδιοι θε­ώ­ρη­σαν πως θα με­τα­φερ­θούν σε κά­ποιο στρα­τό­πε­δο προ­σφύ­γων, βρέ­θη­καν στις όχθες του πο­τα­μού. Εκεί οι αστυ­νο­μι­κοί τούς απεί­λη­σαν με όπλα και τους πέ­ρα­σαν στην απέ­να­ντι μεριά. Σε ηχη­τι­κά μη­νύ­μα­τα, οι πρό­σφυ­γες πε­ρι­γρά­φουν πως χτυ­πή­θη­καν από τους αστυ­νο­μι­κούς, τους έκλε­ψαν προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να και κι­νη­τά τη­λέ­φω­να και στη συ­νέ­χεια τους πέ­ρα­σαν στην απέ­να­ντι μεριά.

Η «άγνοια» του κ. Τόσκα

Δεν είναι το μόνο πε­ρι­στα­τι­κό ούτε οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι δι­κη­γό­ροι είναι οι μόνοι που κα­ταγ­γέλ­λουν τις πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις. Κά­τοι­κοι, πρό­σφυ­γες και μέλη ΜΚΟ έχουν κάνει μέχρι στιγ­μής δε­κά­δες δη­μό­σιες επώ­νυ­μες κα­ταγ­γε­λί­ες. Δι­κη­γό­ροι της πε­ριο­χής απο­κα­λύ­πτουν πως έστει­λαν επώ­νυ­μα στοι­χεία στο Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΛ.ΑΣ,, ενώ προ­κύ­πτει ότι έχει στη­θεί και μια βιο­μη­χα­νία διώ­ξε­ων κατά νο­μι­κών που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην πε­ριο­χή. Θα πε­ρί­με­νε κα­νείς στη χει­ρό­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση, το αρ­μό­διο υπουρ­γείο να βγά­λει άμεσα ανα­κοί­νω­ση στην οποία να ανα­φέ­ρει πως οι κα­ταγ­γε­λί­ες είναι πολύ σο­βα­ρές και θα διε­ρευ­νη­θούν και σε πε­ρί­πτω­ση που ευ­στα­θούν δεν θα υπάρ­ξει καμία ανοχή σε τέ­τοιες δρα­στη­ριό­τη­τες. Να κα­λέ­σει τους κα­ταγ­γέλ­λο­ντες να πα­ρα­δώ­σουν ό,τι στοι­χεία έχουν στη δι­καιο­σύ­νη. Όμως όχι, δεν είναι ούτε καν αυτή η απά­ντη­ση. Ο κ. Τό­σκας απλά πε­ριο­ρί­ζε­ται στη λα­κω­νι­κή δια­βε­βαί­ω­ση ότι «η χώρα μας δεν προ­χω­ρά σε πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών» και αγ­γί­ζει τα όρια της συ­γκά­λυ­ψης.

Η Κλειώ Πα­πα­ντο­λέ­ων, πρό­ε­δρος της Ελ­λη­νι­κής Ένω­σης για τα Δι­καιώ­μα­τα του Αν­θρώ­που, δη­λώ­νει: «Είναι πραγ­μα­τι­κά αξιο­ση­μεί­ω­το το γε­γο­νός ότι το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη αρ­νεί­ται συ­στη­μα­τι­κά να προ­βεί έστω και σε τυ­πι­κή διε­ρεύ­νη­ση των σχε­τι­κών κα­ταγ­γε­λιών. Αυτό συ­νι­στά αλ­λα­γή πα­ρα­δείγ­μα­τος: μέχρι σή­με­ρα, έστω για το φαί­νε­σθαι, σε ανά­λο­γες πε­ρι­πτώ­σεις γι­νό­ταν μια τυ­πι­κή ΕΔΕ, η οποία φυ­σι­κά δεν κα­τέ­λη­γε που­θε­νά. Τώρα πλέον, το υπουρ­γείο με δη­λώ­σεις ορια­κής σο­βα­ρό­τη­τας συ­γκα­λύ­πτει πρα­κτι­κές κρα­τι­κής βίας και αυ­θαι­ρε­σί­ας. Φυ­σι­κή και πο­λι­τι­κή ηγε­σία της ΕΛ.ΑΣ., αρ­νού­με­νη κάθε διε­ρεύ­νη­ση, ανοί­γει διά­πλα­τα το εν­δε­χό­με­νο οι πρα­κτι­κές αυτές να συ­νι­στούν κατ’ ουσία υλο­ποί­η­ση δικής της πο­λι­τι­κής εντο­λής. Και ατι­μω­ρη­σία και μη­δε­νι­κή διε­ρεύ­νη­ση, δη­λα­δή το από­λυ­το αρ­νη­τι­κό άθροι­σμα». 

Ο ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής του ΑΠΘ, ακτι­βι­στής Γιώρ­γος Τσιά­κα­λος, έχει να δι­η­γη­θεί πολ­λές ιστο­ρί­ες για τις πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις στην πε­ριο­χή, που δεν είναι κάτι και­νούρ­γιο, αλλά απο­τε­λεί πάγια τα­κτι­κή του ελ­λη­νι­κού κρά­τους. Συχνά λέει, χρη­σι­μο­ποιού­σαν και κλη­ρω­τούς φα­ντά­ρους, που σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις δεν άντε­χαν να παίρ­νουν μέρος στις πα­ρά­νο­μες ενέρ­γειες. Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ απο­δει­κνύ­ε­ται ότι χρη­σι­μο­ποιεί τις ίδιες βρό­μι­κες με­θό­δους απο­τρο­πής με τους προ­κα­τό­χους της Σα­μα­ρά-Βαρ­βι­τσιώ­τη. Η ομερ­τά κυ­βέρ­νη­σης – υπουρ­γεί­ου Δ. Τάξης – ΕΛ.ΑΣ. πρέ­πει να σπά­σει. Η με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή δη­μο­σιό­τη­τα και η επι­μο­νή των ορ­γα­νώ­σε­ων αλ­λη­λεγ­γύ­ης και του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος είναι η μόνη δύ­να­μη που μπο­ρεί να στα­μα­τή­σει τον πα­ρα­κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό του Έβρου και να ξη­λώ­σει ολό­κλη­ρη την απάν­θρω­πη πο­λι­τι­κή απο­τρο­πής που εφαρ­μό­ζει η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση για λο­γα­ρια­σμό της ΕΕ-φρού­ριο.

*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου