Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Στην Αττική : Ρένα Δούρου (Με επίκεντρο τους πολίτες και τις κοινωνικές ανάγκες)

Φίλες και φίλοι,
Η «Δύναμη Ζωής» επέλεξε να κλείσει την προεκλογική της εκστρατεία με έναν ουσιαστικό τρόπο. Ένα τρόπο που αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της Αττικής. Μακριά από τον μνημονιακό χειμώνα. Με έμφαση στην εργασία και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Καταθέτουμε σήμερα στη δημόσια συζήτηση. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στην Αττική.
Ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας σημαίνει:
2 χρηματοδοτικές προτεραιότητες
4 εργαλεία
6 αναπτυξιακούς άξονες
Συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης σημαίνει κάτι που δεν ίσχυσε ποτέ στην απερχόμενη Διοίκηση: Δηλαδή σημαίνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη βάση των δυνατοτήτων της περιοχής:
Με επίκεντρο τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ανθρώπων,
Με μεγιστοποίηση των πόρων υπέρ της κοινωνίας, των ανέργων, των νέων επιστημόνων, των γυναικών.
Το κριτήριο των αναπτυξιακών σχεδίων είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

Για τους σκοπούς αυτούς προτείνουμε δύο χρηματοδοτικές προτεραιότητες.
Η πρώτη αφορά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα από:
την αναχαίτιση απολύσεων και λουκέτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την καταγραφή των ανέργων ανά κλάδο και ειδικότητα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Η δεύτερη χρηματοδοτική προτεραιότητα αφορά στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικού αποκλεισμού
Μέσα από: ειδικά σχέδια δράσης για ευπαθείς ομάδες.
Και τούτο γιατί είναι γνωστό ότι η αναχαίτιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει θετική άμεση και έμμεση επίδραση στην ανάπτυξη.
Για τους στόχους αυτούς, προτείνουμε τη χρήση 4 εργαλείων:
Το πρώτο εργαλείο αφορά σε μια νέα νοοτροπία διοίκησης με διαφάνεια, συμμετοχή και δημοκρατία,
Με δημοκρατικό, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό,
Με αναβάθμιση υπηρεσιών και ενδυνάμωση της περιφερειακής διοίκησης,
Τα Πλεονεκτήματα είναι πολλά κι έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με: την εξοικονόμηση πόρων, τη βελτιστοποίηση κοινωνικού αποτελέσματος των δράσεων της περιφέρειας, την ισότητα πρόσβασης πολιτών και επιχειρήσεων στα σχέδια δράσης, την καταγραφή και αξιοποίηση δυνατοτήτων, το σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Και άλλα.
Το δεύτερο εργαλείο αφορά στους πόρους
Δηλαδή το ΠΕΠ περιφέρειας Αττικής 2014-2020 ύψους 1,5 δις
Για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση
Για τις υποδομές και την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος,
τα οποία είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.
Αφορά στα τομεακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ ύψους 1δις
Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα horizon 2020, urbact κλπ
Σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: όπως μικρά, ευέλικτα, εστιασμένα χρηματοδοτικά σχήματα για τη στήριξη ΜμΕ και παραγωγικών μονάδων κοινωνικής οικονομίας
Το τρίτο εργαλείο φίλες και φίλοι έχει να κάνει με το πολυτιμότερο κεφάλαιο.
Έχει να κάνει με τους ανθρώπους
Τους ανθρώπους της παραγωγής και όχι του χρηματιστηρίου της δημιουργίας και όχι της αρπαχτής της υγιούς επιχειρηματικότητας. Τους ανθρώπους της εργασίας. Έχει να κάνει με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες νέων επιστημόνων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Έχει να κάνει με την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Με λίγα λόγια, έχει να κάνει με την υγιή επιχειρηματικότητα.
Για το σκοπό αυτό παρεμβαίνουμε στοχευμένα:
Με τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και τον έλεγχο των αναπτυξιακών σχεδίων της Περιφέρειας. Με τη δημόσια διαβούλευση για τις παραγωγικές-αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας. Με έναν αξιόπιστο μηχανισμό πληροφόρησης-υποστήριξης-διασύνδεσης. Με δικτύωση παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών με πρωτόκολλα συνεργασίας και διασύνδεσης σε τοπικό επίπεδο. Με συνεργασία με δήμους και τοπικούς εμπορικούς συλλόγους για την εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. κ.α.
Το τέταρτο εργαλείο φίλες και φίλοι αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών, του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. Έχει να κάνει με ένα νέο ολοκληρωμένο ρυθμιστικό σχέδιο. Με μια σύγχρονη και μακροπρόσθεσμου ορίζοντα, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων. Με τον αντιπλημμυρικό και αντιπυρικό σχεδιασμό. Με την ολοκλήρωση αποχετευτικών υποδομών.

Με τον δημόσιο χαρακτήρα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Αττικής. Με την εξοικονόμηση και την προγραμματισμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην παραγωγή. Με τον μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής σε λιγότερο υδροβόρες μεθόδους. Με έργα ανακύκλωσης νερού. Με ένα δίκτυο παρακολούθησης και καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων του νερού.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνουμε φίλες και φίλοι
Έξι αναπτυξιακούς άξονες:
Ο πρώτος Αναπτυξιακός άξονας έχει να κάνει με τη γνώση και την καινοτομία. Αφορά στην εκπόνηση ενός παραγωγικού προτύπου έντασης γνώσης μέσα από:
Την ίδρυση Περιφερειακού συμβουλευτικού κέντρου ανάπτυξης και τεχνολογικής μεσιτείας για τη διασύνδεση και τον συντονισμό των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών κέντρων της Αττικής με τις παραγωγικές μονάδες και τους φορείς τους για την εκπόνηση αναπτυξιακών πλάνων σε τομείς όπως:
Πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και νέες τεχνολογίες. Βιοτεχνολογία, ιατρική, και άλλους. Μέσα από την δημιουργία δεξαμενής πρωτότυπων προϊόντων από καινοτομική δραστηριότητα. Με στόχο την εργασία άνεργων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς, μέσα από την ίδρυση συνεταιρισμών επιστημόνων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και την ίδρυση μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων.
Ο δεύτερος αναπτυξιακός άξονας έχει να κάνει με το αγροτο-διατροφικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα.
Καταγράφουμε και αναβαθμίζουμε αγροτικές – μεταποιητικές μονάδες. Παροτρύνουμε και στηρίζουμε νέες τεχνολογίες και σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας. Παρέχουμε κίνητρα και δυνατότητες για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Διαμορφώνουμε πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών από την Περιφέρεια Αττικής. Προωθούμε τη συνεργασία και τον από κοινού σχεδιασμό μεταξύ αγροτο-διατροφικών μονάδων και επιχειρήσεων.
Συνδέουμε αγρότες – παραγωγούς και τουριστικές μονάδες. Ο τρίτος αναπτυξιακός άξονας αφορά στον τουριστικό κλάδο. Προωθούμε ένα ανοικτό και ενταγμένο στον κοινωνικό ιστό τουριστικό πρότυπο, με στόχο την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου του τόπου μας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Εκπονούμε έναν ολοκληρωμένο, πολυδιάστατο και ενιαίο σχεδιασμό σε Αθήνα-Πειραιά αλλά και για το σύνολο της Αττικής. Επεξεργαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας. Μετατρέπουμε την Αττική σε τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές μέσα από συνέργειες και ενιαία προώθηση διαφορετικών περιοχών της Αττικής.
Κάνουμε την Αθήνα, τον Πειραιά και τα νησιά τουριστικούς προορισμούς βραχείας διάρκειας, π.χ. τα διήμερα των σαββατοκύριακων.

Προωθούμε σύγχρονες μορφές τουρισμού. Για παράδειγμα τον φυσιολατρικό, τον θεματικό, τον συνεδριακό τουρισμό, με άξονα τη συνδυασμένη ανάδειξη του ιστορικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου της Αττικής. Προωθούμε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης προορισμών. Ο τέταρτος αναπτυξιακός άξονας, φίλες και φίλοι έχει να κάνει με τον ενεργειακό σχεδιασμό και τον οικολογικό μετασχηματισμό. Προωθούμε έτσι τη μαζική εγκατάσταση μικρής κλίμακας ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς, δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, αγρότες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, συνεταιρισμούς και δήμους.
Ενισχύουμε τον βιομηχανικό τομέα σε κλάδους όπως πετρελαιοειδή, μέταλλο, χημικά και πλαστικά μέσω του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, του νέου ΕΣΠΑ, με στόχο:
- το “πρασίνισμα” των παραγωγικών διαδικασιών και των τελικών προϊόντων
- βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας τους
Προωθούμε στον κατασκευαστικό τομέα:
α) δημόσια έργα περιβαλλοντικής υποδομής,
β) ποιοτικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και κατοικίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις δημογραφικές μεταβολές, και
γ) τη στροφή του κλάδου στις οικο-κατασκευές αναφορικά με την κατασκευή νέων κτιρίων.
Ο πέμπτος αναπτυξιακός άξονας έχει να κάνει με έναν τομέα-κλειδί για την Αττική: την Πολιτιστική Δημιουργία
Φίλες και φίλοι,
Η καλλιέργεια της σημερινής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην Αττική και η αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων που σήμερα είναι εγκαταλελειμμένα, μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά τη φυσιογνωμία της περιοχής.
Η Αττική έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα ως τόπος εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων και ως τουριστικός προορισμός.
Για τους σκοπούς αυτούς σχεδιάζουμε τις εξής παρεμβάσεις:
Την ανάδειξη και την αξιοποίηση μνημείων, όπως η Ακαδημία Πλάτωνος. Τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων κτιρίων σε κέντρα πολιτιστικής δημιουργίας. Τη μετατροπή των σχολείων και των δημόσιων χώρων σε ανοιχτά κέντρα πολιτισμού. Τη δημιουργία δικτύου σύγχρονων πολυμεσικών βιβλιοθηκών, δημοτικών κινηματογράφων και κινηματογραφικών λεσχών. Τη διάχυση της διανοητικής παραγωγής στα Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στους πολίτες της Αττικής και τη στήριξη ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των πολιτών.
Την αναζωογόνηση του θεσμού των πολιτιστικών συλλόγων – λεσχών – εργαστηρίων. Τη δικτύωση των μουσείων της Περιφέρειας και εκπόνηση κοινών προγραμμάτων. Τη διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων στο επίπεδο της Περιφέρειας.
Τέλος, φίλες και φίλοι ο έκτος αναπτυξιακός άξονας σχετίζεται με την κοινωνική Πολιτική.
Οι πόροι για τον άξονα αυτό θα αντληθούν από:
Το κοινωνικό σκέλος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Τους πόρους που αναλογούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Δηλαδή τον 9ο θεματικό στόχο του νέου ΕΣΠΑ. Τους πόρους από την αναλογική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα τομεακά προγράμματα κοινωνικού προσανατολισμού του νέου ΕΣΠΑ. Την ανακατανομή πόρων από έργα βιτρίνας και τις δημόσιες σχέσεις, στην κοινωνική πολιτική. Τους πόρους που θα εξοικονομηθούν από την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Ποιο τρόπο, ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε για την επίτευξη των στόχων αυτών;
Τον συντονισμό και τη δικτύωση όλων των περιφερειακών, δημοτικών και τοπικών κοινωνικών δομών και δομών κοινωνικής αλληλεγγύης που ενεργοποιούνται στην Αττική.
Καθώς και τη δημιουργία, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, ισχυρής δικτύωσης και συνεργασίας σχετικών φορέων και δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δομών αλληλεγγύης, της εκκλησίας και των ενοριών της, δομών κοινωνικής και αλληλέγγγυας οικονομίας, αξιόπιστων ΜΚΟ, κοκ.
Θα προχωρήσουμε σε σχετικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα:

Πρώτον, την ίδρυση μόνιμης Περιφερειακής Κοινωνικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων της Αττικής, για:
α) την καταγραφή κοινωνικών αναγκών,
β) την τεκμηριωμένη γνωμοδότηση για την περιφερειακή κοινωνική πολιτική,
γ) την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συναφών δράσεων,
δ) την εκπόνηση σχεδίων για τη βελτίωσή τους και
ε) την υποβοήθηση του συντονισμού των κοινωνικών δομών.
Μια τέτοια δομή μειώνει την κατασπατάληση πόρων και δυνάμεων και μεγιστοποιεί την κοινωνική αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
Δεύτερη παρέμβαση: η αναβάθμιση και η δημιουργία κώδικα αρχών και λειτουργίας όλων των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής.
Τρίτη παρέμβαση: η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων “Σίτιση για όλους” και “Στέγαση για όλους” σε συνεργασία με τους δήμους, την Εκκλησία, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τέταρτη παρέμβαση: η ενίσχυση κοινωνικών δομών που παρέχουν ιατροφαρμακευτική φροντίδα.
Επεξεργαζόμαστε επίσης επιμέρους παρεμβάσεις σε σχέση με την οικογένεια και το παιδί που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Σε σχέση με την τρίτη ηλικία, σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, με τα άτομα με ψυχικές παθήσεις.
Φίλες και φίλοι
Αυτό είναι συνοπτικά το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θέτει στο δημόσιο διάλογο η «Δύναμη Ζωής» για την Αττική.
Με επίκεντρο τους πολίτες και τις κοινωνικές ανάγκες
Με θεσμούς δημοκρατίας και συμμετοχής
Και στόχο μια Αττική με Αξιοπρέπεια, Αλληλεγγύη και Ανθρωπιά.
Την Αττική της «Δύναμης Ζωής»
Την Αττική των πολιτών!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου