Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Η τρομοκρατία αιωρείται πάνω από τη Φιλαδέλφεια, του Σπύρου Νιάκα

Το σή­ριαλ “χού­λι­γκαν ε­να­ντίον α­ρι­στε­ράς και α­γω­νι­στώ­ν” κρα­τά­ει και­ρό τώ­ρα στην Φι­λα­δέλ­φεια. Για μή­νες στη­νό­ταν έ­να σκη­νι­κό α­πει­λών και τρο­μο­κρα­τίας α­πέ­να­ντι στα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τον υ­πο­ψή­φιο – ε­κλεγ­μέ­νο πλέ­ον – δή­μαρ­χο Άρη Βα­σι­λό­που­λο αλ­λά και α­γω­νι­στές και κά­τοι­κους της πε­ριο­χής α­πό “ο­πα­δούς”.

Το χρο­νι­κό των ε­πι­θέ­σεων

Τον πε­ρα­σμέ­νο Νοέμ­βρη στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο της Φι­λα­δέλ­φειας πα­ρου­σία 300 α­φιο­νι­σμέ­νων ο­πα­δών της Α­ΕΚ υ­πήρ­ξε ορ­γα­νω­μέ­νη ε­πί­θε­ση στην α­ρι­στε­ρά με προ­πη­λα­κι­σμούς. Το Πά­σχα, το ε­κλο­γι­κό πε­ρί­πτε­ρο της “Δύ­να­μη Πο­λι­τώ­ν” κα­τα­στρά­φη­κε με­τά α­πό ε­πί­θε­ση με γκα­ζά­κια. Σε προ­ε­κλο­γι­κό πάρ­τι της πα­ρά­τα­ξης α­πο­τρά­πη­κε ε­πί­θε­ση α­πό ο­μά­δα 20 χού­λι­γκαν. Την η­μέ­ρα και ώ­ρα της κε­ντρι­κής προ­ε­κλο­γι­κής εκ­δή­λω­σης της πα­ρά­τα­ξης εί­χε κα­λε­στεί πα­ράλ­λη­λα συλ­λα­λη­τή­ριο “για το γή­πε­δο”. Με­τά τις ε­κλο­γές, χού­λι­γκαν διέ­λυ­σαν συ­γκέ­ντρω­ση κα­τοί­κων που συ­ζη­τού­σαν το ρυθ­μι­στι­κό, και ε­πι­τέ­θη­καν φρα­στι­κά στους δη­μο­τι­κούς συμ­βού­λους της Δύ­να­μης Πο­λι­τών στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο της πε­ρα­σμέ­νης ε­βδο­μά­δας. Την Πα­ρα­σκευή 20/6, τα ί­δια σκη­νι­κά ε­πα­να­λή­φθη­καν σε με­γα­λύ­τε­ρη έ­ντα­ση συ­νο­δευό­με­να πλέ­ον α­πό βαν­δα­λι­σμό της κοι­νω­νι­κής κα­τά­λη­ψης “Στρού­γκα”. Όλα τα πα­ρα­πά­νω α­πο­τε­λούν τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα γε­γο­νό­τα που κα­τα­γρά­φουν μια αιω­ρού­με­νη τρο­μο­κρα­τία που α­πλώ­νε­ται πά­νω α­πό την πε­ριο­χή τους τε­λευ­ταίους μή­νες.
Την πε­ρα­σμέ­νη Τρί­τη, η κλι­μά­κω­ση των ε­πι­θέ­σεων αυ­τών πέ­ρα­σε σε νέα φά­ση. Το α­πό­γευ­μα εί­χε κα­λε­στεί α­νοι­χτή εκ­δή­λω­ση για το Ρυθ­μι­στι­κό Σχέ­διο με ο­μι­λη­τές τους ε­κλεγ­μέ­νους δη­μάρ­χους Νέ­ας Ιω­νίας Ηρα­κλή Γκό­τση και Φι­λα­δέλ­φειας Χαλ­κη­δό­νας Άρη Βα­σι­λό­που­λο, κα­θώς και τον δα­σο­λό­γο Ηλία Απο­στο­λί­δη. Λί­γο πριν φτά­σει η ώ­ρα να ξε­κι­νή­σει η εκ­δή­λω­ση, 150-200 “ο­πα­δοί” ει­σέ­βα­λαν στο χώ­ρο και με συν­θή­μα­τα και ε­πι­θε­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά ε­πέ­βα­λαν έ­να α­φό­ρη­το κλί­μα για να γί­νει ο­ποια­δή­πο­τε στοι­χειώ­δης συ­ζή­τη­ση. Κα­τό­πιν τού­του, οι ορ­γα­νω­τές της εκ­δή­λω­σης. Σε ό­λη την διάρ­κεια των α­λη­τειών, η α­στυ­νο­μία ή­ταν α­πλά πα­ρού­σα, α­νε­χό­με­νη ε­πί της ου­σίας τα πά­ντα. Με­τά την α­πο­χώ­ρη­ση των συ­γκε­ντρω­μέ­νων, μια ο­μά­δα α­πό γνω­στούς νε­ο­να­ζί του “Ghetto 21”, α­πρό­κλη­τα ε­πι­τέ­θη­κε σε νε­ο­λαίους που έ­φευ­γαν α­πό το χώ­ρο.

Ευ­θύ χτύ­πη­μα στη δη­μο­κρα­τία

Τα τε­λευ­ταία πε­ρι­στα­τι­κά α­νε­βά­ζουν πλέ­ον ποιο­τι­κά και πο­σο­τι­κά σε άλ­λο ε­πί­πε­δο την α­ντι­πα­ρά­θε­ση για το γή­πε­δο. Κα­ταρ­χάς, α­πο­τε­λεί ευ­θύ χτύ­πη­μα στη δη­μο­κρα­τία: οι ορ­δές των α­λη­τών δεν ε­πι­τέ­θη­καν α­πλά σε “ό­σους δεν θέ­λουν το γή­πε­δο”, έ­φτυ­σαν στα μού­τρα τον λαό δύο γει­το­νιών και τους ε­κλεγ­μέ­νους δη­μάρ­χους τους! Στο τέ­λος δε, η ε­πί­θε­ση εί­χε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά α­ντια­ρι­στε­ρού πο­γκρόμ…
Εδώ πρέ­πει να στα­θού­με λί­γο πα­ρα­πά­νω, μιας και δεν μπο­ρού­με να να χρεώ­σου­με σε ό­λους τους φί­λα­θλους της Α­ΕΚ α­ντια­ρι­στε­ρά, α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κά ή και φα­σι­στι­κά αι­σθή­μα­τα. Όμως ο­φεί­λου­με να ση­μειώ­σου­με τα ε­ξής:
- Η ε­πί­θε­ση στο τέ­λος κα­θο­δη­γή­θη­κε α­πό γνω­στούς νε­ο­να­ζί.
- Τα διά­φο­ρα φα­σι­στο­σάιτ έ­σπευ­σαν να α­γκα­λιά­σουν τα γε­γο­νό­τα.
- Δεν εί­ναι κα­θό­λου ά­σχε­το το ό­τι πα­ρό­τι η Α­ΕΚ δεν έ­χει γή­πε­δο ε­δώ και 15 χρό­νια, οι ε­πι­θέ­σεις γί­νο­νται τώ­ρα που α­να­λαμ­βά­νει τη διοί­κη­ση του δή­μου η ρι­ζο­σπα­στι­κή α­ρι­στε­ρά.
- Η α­στυ­νο­μία με την α­δρά­νειά της στην ου­σία κα­λύ­πτει.
- Εί­ναι γνω­στή η προ­σπά­θεια του ε­κλε­κτού του Σα­μα­ρά (ή μή­πως το α­ντί­στρο­φο;) Με­λισ­σα­νί­δη να α­να­διαρ­θρώ­σει την πα­λιά Original, τον με­γα­λύ­τε­ρο σύν­δε­σμο της Α­ΕΚ στα πρό­τυ­πα του “No Politica” που έ­χει ε­πι­βλη­θεί α­πό τον Μα­ρι­νά­κη με την ε­πι­κου­ρία τhttp://rednotebook.gr/2014/07/h-tromokratia-aiwreitai-panw-apo-th-filadelfeia/ων νε­ο­να­ζί στην “Θύ­ρα 7” του Ολυ­μπια­κού.
- Η Original, πα­ρά το α­ντί­φα προ­φίλ που υ­πο­τί­θε­ται πως υιο­θε­τεί, δεν έ­χει βγά­λει ού­τε μια κα­τα­δι­κα­στι­κή α­να­κοί­νω­ση για τα γε­γο­νό­τα.
Σε τε­λι­κή α­νά­λυ­ση, ο φα­σι­σμός πά­νω α­πό ι­δε­ο­λο­γία εί­ναι δρά­ση. Αν κι­νεί­σαι σαν φα­σί­στας, αν σε ε­πι­δο­κι­μά­ζουν οι φα­σί­στες, αν σε ε­νι­σχύει λα­θρέ­μπο­ρας με­γα­λο­κα­πι­τα­λι­στής, αν την πέ­φτεις σ’ α­ρι­στε­ρούς και α­γω­νι­στές, μάλ­λον πρέ­πει να ψα­χτείς λί­γο πα­ρα­πά­νω για το τι εί­σαι.

Τα κα­θή­κο­ντα α­νε­βαί­νουν Πλέ­ον, για την α­ρι­στε­ρά τα κα­θή­κο­ντα α­νε­βαί­νουν. Οφεί­λου­με κα­ταρ­χάς να στα­θού­με αλ­λη­λέγ­γυοι στους συ­ντρό­φους μας στην Φι­λα­δέλ­φεια. Κά­θε πρω­το­βου­λία που ε­πι­λέ­γουν να κά­νουν για να διεκ­δι­κή­σουν τα αυ­το­νό­η­τα και τη στοι­χειώ­δη δη­μο­κρα­τι­κή λει­τουρ­γία στον δή­μο τους πρέ­πει να ση­μαί­νει για ε­μάς συ­να­γερ­μό.
Οφεί­λου­με ό­μως να συ­ζη­τή­σου­με σε νέα βά­ση και την πο­λι­τι­κή μας στά­ση. Εί­ναι πλέ­ον α­νοι­χτό το ε­ρώ­τη­μα εάν θα πρέ­πει να ι­κα­νο­ποιού­νται οι ο­ρέ­ξεις των χού­λι­γκαν, που κα­θο­δη­γού­νται α­πό λα­μό­για και έ­χουν στην ε­μπρο­σθο­φυ­λα­κή τους φα­σί­στες. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­χει δύ­σκο­λο έρ­γο μπρο­στά του ό­ταν κερ­δί­σει την κυ­βερ­νη­τι­κή θέ­ση. Η πε­ρί­πhttp://rednotebook.gr/2014/07/h-tromokratia-aiwreitai-panw-apo-th-filadelfeia/τω­ση της Φι­λα­δέλ­φειας δεν α­πέ­χει πο­λύ α­πό το να εί­ναι έ­να πρώ­το “κρας τε­στ”. Δεν εί­ναι κά­τι που α­φο­ρά μό­νο τη δη­μο­τι­κή αρ­χή, ή και την πε­ρι­φε­ρεια­κή αρ­χή. Αφο­ρά τη γραμ­μή του κόμ­μα­τος. Αν κυ­ριαρ­χή­σει η δι­στα­κτι­κό­τη­τα και οι εν­δοια­σμοί, τα πράγ­μα­τα θα εί­ναι δύ­σκο­λα. Και πλέ­ον εί­ναι α­νοι­χτό το ε­ρώ­τη­μα; Γή­πε­δο, αλ­λά για ποιούς; Και συν­δια­λε­γό­με­νος με ποιούς; Και α­ντί­στρο­φα: Μή­πως ήρ­θε η ώ­ρα να α­να­στο­χα­στού­με πά­νω στην ά­πο­ψή μας για τη σχέ­ση φι­λά­θλων και ορ­γα­νω­μέ­νων συν­δέ­σμων που σε τε­λι­κή α­νά­λυ­ση έ­χουν πο­λύ πιο στε­νούς και στέ­ρε­ους δε­σμούς με τα α­φε­ντι­κά τους;
 
 http://rednotebook.gr/2014/07/h-tromokratia-aiwreitai-panw-apo-th-filadelfeia/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου